ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
4  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
5  โรงเรียนขุนยวม 506
6  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
7  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
8  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
9  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
10  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
11  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
12  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
13  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
14  โรงเรียนดาราพิทยาคม 516
15  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
16  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 529
17  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
18  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
19  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
20  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
21  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
22  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
23  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 517
24  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
25  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
26  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
27  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
28  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
29  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
30  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
31  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
32  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
33  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
34  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
35  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
36  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
37  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
38  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
39  โรงเรียนบ้านสว้า 539
40  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
41  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
42  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
43  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 515
44  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
45  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
46  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
47  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
48  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
49  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
50  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
51  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
52  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
53  โรงเรียนพิชัย 521
54  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
55  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
56  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
57  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
58  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
59  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
60  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
61  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
62  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
63  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
64  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
65  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
66  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
67  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
68  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
69  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
70  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
71  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
72  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
73  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
74  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
75  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
76  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
77  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
78  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
79  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
80  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
81  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
82  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
83  โรงเรียนหนองบัว 572
84  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
85  โรงเรียนหนองไผ่ 138
86  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
87  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
88  โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 555
89  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
90  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
91  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 507
92  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
93  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
94  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
95  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 502
96  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
97  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
98  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
99  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
100  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
101  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
102  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
103  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
104  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
105  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
106  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
107  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
108  โรงเรียนแสนตอวิทยา 518
109  โรงเรียนโกรกพระ 543
110  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
111  โรงเรียนไชยปราการ 505